ขั้นตอนการตรวจสอบงบประมาณ กันเงิน ตัดจ่ายเงิน ขั้นตอนการยืม-คืนพัสดุ ขั้นตอนการตรวจสอบและจัดทำหน้างบเบิกจ่าย ขั้นตอนการจัดทำบัญชีเงินทดรองจ่าย ขั้นตอนการขออนุมัติไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ และเบิกงบประมาณ ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ และเบิกงบประมาณ ขั้นตอนการสำรวจการจัดซื้อวัสดุประจำไตรมาส ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ (จัดซื้อ-จ้าง ไม่เกิน 10,000 บาท) ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินในรายวิชาต่าง ๆ ขั้นตอนการให้บริการงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ ขั้นตอนการส่งเบิกจ่ายเงินในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนการเบิกจ่ายโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ