ผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะ


 

คณะผู้บริหาร

 
 
ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
2000 noppamas@tsu.ac.th
 
   
ผศ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
2003 visit@tsu.ac.th
 
อ.อาจารี นาโค
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและดิจิทัลองค์กร
2004 ajaree@tsu.ac.th
   
รศ.ดร.ศรชัย อินทะไชย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
2007 sonchai.i@tsu.ac.th
ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการประกอบการ
2006 anut@tsu.ac.th
อ.ดร.อัคนี ผิวหอม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต สื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์
2005 akkanee.p@tsu.ac.th
   
 
นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
2106 sakchay@tsu.ac.th
 
 

ประธานสาขาวิชา

 
รศ.ดร.สารภี ไชยรัตน์
ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
อ.ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ
ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์
อ.ดร.ณภัทร แก้วภิบาล
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
รศ.ดร.พนิตา ก้งซุ้น
ประธานสาขาวิชาเคมี
รศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร
ประธานสาขาวิชาชีววิทยา
 
ผศ.ดร.สุวิทย์ คงภักดี
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 
รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.สุวิทย์ เพชรห้วยลึก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ