ผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะ


 

คณะผู้บริหาร

 
 
ผศ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ
รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 
ผศ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
 
ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผศ.ดร.พีรนาฏ คิดดี
รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรม และทักษะผู้ประกอบการ
อ.ดร.คณิดา สินใหม
รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ สื่อสารองค์กร และกิจการนิสิต
อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์
รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และจัดหารายได้
 
นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
 
 

ประธานสาขาวิชา

 
ผศ.ดร.กรวิกา ก้องกุล
ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
อ.ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ
ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์
อ.ดร.ณภัทร แก้วภิบาล
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
รศ.ดร.พนิตา ก้งซุ้น
ประธานสาขาวิชาเคมี
รศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร
ประธานสาขาวิชาชีววิทยา
 
ผศ.ดร.สุวิทย์ คงภักดี
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 
รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.สุวิทย์ เพชรห้วยลึก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ