ผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะ


 

คณะผู้บริหาร

 
 
ผศ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 
ผศ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
 
ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผศ.ดร.พีรนาฏ คิดดี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรม และทักษะผู้ประกอบการ
อ.ดร.คณิดา สินใหม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ สื่อสารองค์กร และกิจการนิสิต
อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และจัดหารายได้
 
นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
 
 

ประธานสาขาวิชา

 
ผศ.ดร.กรวิกา ก้องกุล
ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
อ.ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ
ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์
ผศ.สุดา เธียรมนตรี
รักษาการแทนประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.วรากร วิศพันธ์
ประธานสาขาวิชาเคมี
อ.ดร.ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว
ประธานสาขาวิชาชีววิทยา
ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
 
ผศ.นพดล ศุกระกาญจน์
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 
รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.สุวิทย์ เพชรห้วยลึก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ