วท.บ. คณิตศาสตร์และการจัดการข้อมูล (B.Sc. Mathematics and Data Management)


ปรัชญาหลักสูตร

“คิดเชิงคณิตศาสตร์บนฐานการจัดการข้อมูล สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคมแห่งปัญญาและจริยธรรม ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก”

ผลลัพธ์การเรียนรู้

หลักสูตรมุ่งพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานที่ โดยให้มีความรอบรู้ด้านดิจิทัล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรม การจัดการด้านการเงินและการประกันภัย โค้ดดิ้ง (Coding) ควบคู่กับมิติของคุณธรรม จริยธรรม

เมื่อสำเร็จการศึกษา บัณฑิตจะมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และแสดงออกถึงอัตลักษณ์ความเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ และมีความสามารถในการ

 • อธิบายองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ การจัดการข้อมูล และวิทยาศาสตร์พื้นฐานได้อย่างถูกต้อง
 • ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางคณิตศาสตร์และสถิติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน สื่อสารและนำเสนอผลงานวิชาการทางคณิตศาสตร์และการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ใช้องค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาการ และมีความรู้ความสามารถเชียวชาญตามวิชาเอกดังนี้
วิชาเอกคณิตศาสตร์
 • ใช้หลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เพื่อเขียนพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ได้
 • ใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาได้
 • แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และปัญหาโลกจริงได้
วิชาเอกการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีทางสถิติ และจัดการข้อมูลได้
 • ออกแบบและเลือกใช้วิธีการทางสถิติและการจัดการข้อมูลในการบูรณาการกับวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ ได้อย่างเหมาะสม
 • วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการวิเคราะห์ทางสถิติได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.00

เส้นทางอาชีพ

 • นักวิชาการ บุคลากรในสถาบันทางการศึกษา และการต่อยอดเข้าสู่วิชาชีพครู
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล
 • ผู้ประกอบการทางการศึกษา
 • นักวิจัย
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์กระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพ
 • เจ้าหน้าที่ด้านการประกันภัย สถาบันทางการเงิน ธนาคาร หรือตลาดหลักทรัพย์
 • ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจ

เรียนอะไรบ้าง?

 • วิทยาศาสตร์พื้นฐานและปฏิบัติการ
 • แคลคูลัส พีชคณิตเชิงเส้น ตรรกศาสตร์
 • สถิติกับการวิเคราะห์ข้อมูล
 • การจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และระบบฐานข้อมูล
 • วิชาเอกคณิตศาสตร์ : ทฤษฎีและการพิสูจน์ เทคโนโลยีและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (วิชาเลือก: การเงิน เรขาคณิต นวัตกรรมชุมชน วิชาทางคณิตศาสตร์)
 • วิชาเอกการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล : วิธีการทางสถิติ การประยุกต์ทางสถิติ การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล (วิชาเลือก: การวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ สถิติการประกันภัย สถิติอุตสาหการ ชุดการจัดการธุรกิจ)

ประสบการณ์นอกห้องเรียน

 • การจัดค่ายคณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียน
 • การถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรมวิชาการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
 • การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
 • การฝึกปฏิบัติงานจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎี
 • การออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท
 • การทำกิจกรรมเพื่อสังคม

ค่าเทอม

 • อัตราค่าเล่าเรียน 16,000 บาท/เทอม
 • หลักสูตร มคอ 2.

ติดต่อ