กลุ่มงานสารสนเทศ สื่อสารองค์กร และกิจการนิสิต

ระบบสารสนเทศและคู่มือการใช้งานระบบ


คู่มือการใช้งานระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์CMS.pdf 

 

➡️ การจัดการหน่วยงานในหน้าเว็บคณะวิทยาศาสตร์ โดย นางทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล 

 

คู่มือการใช้งานระบบจองห้อง.pdf

➡️ คู่มือการใช้งานระบบจองห้องส่วนผู้ใช้และผู้ดูแลห้องคณะวิทยาศาตร์ โดย นางทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล