พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ MOU โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎธานี

: 2 สัปดาห์ที่แล้ว

วันที่ 16 กันยายน 2565
มหาวิทยาลัยทักษิณ (คณะวิทยาศาสตร์)
โดย รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผศ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน พัทลุง
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
-------------------------------------------------------------------
โดย ว่าที่ร้อยโท พลากร ประสงค์ ผู้อำนวยการ
นางชุติมนต์ พุ่มมณี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------------------------------------
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการและการเข้าศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์
และเข้าศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์
-------------------------------------------------------------------------
จัดขึ้น ผ่านระบบ Online ด้วยโปรแกรม Cisco WebEx Meeting จากห้องสตูดิโอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และ ห้องสตูดิโอ โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม ▶️
#SciTsu
#เรียนวิทใกล้ชิดธรรมชาติ
#บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ
#โรงเรียนกาญจนดิษฐ์จ.สุราษฎร์ธานี
เขียนโดย อัจฉรา ขุนลึก

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2109