กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Share & Learn “Leaders in Innovation: การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนักวิจัย”

: 4 สัปดาห์ที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ ผลักดันนักวิจัย สู่... Leaders in Innovation….

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Share & Learn “Leaders in Innovation: การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนักวิจัย”

ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากประสบการณ์ดังนี้

  1. คุณนพดร ปัญญาจงถาวร

รองผู้อำนวยการฝ่ายงานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง สถาบันพัฒนาบุคคลากรแห่งอนาคต สวทช.

  1. 2. คุณศุภกัญญา สกุลไพสิฐ

ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันพัฒนาบุคคลากรแห่งอนาคต สวทช.

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลทิศา สุขเกษม คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500