การอบรมหลักสูตร UpSkill-ReSkill (Non-degree)

การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับกลยุทธ์การบริการลูกค้า

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้ Active Learning บนฐานนวัตกรรมและยกระดับคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน"

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้ Active Learning บนฐานนวัตกรรมและยกระดับคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน" วันพฤหัสดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ SC1346 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิรมล จันทรชาติ

ได้รับทุนสนับสนุน “ข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์” ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการ “การถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากของเสียอินทรีย์ในครัวเรือน ด้วยกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ จังหวัดชายแดนภาคใต้”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.คณิดา สินไหม

ได้รับทุนสนับสนุน “ข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์” ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน หลักสูตรผู้สูงอายุศึกษา สำหรับเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับทีม Nature Wax

ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market (TSU R2M) ครั้งที่ 10 วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ ห้อง 18510 อาคาร 50 ปี วศ. มศว. มทษ. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับตำแหน่ง นักวิชาชีพ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา เคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภาระงานโดยสังเขป : รับผิดชอบห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์น้ำและงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน : 16,500 บาท สมัครได้แล้ววันนี้ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ทาง : https://ejob.tsu.ac.th


สาระวิทย์


SciACL EP2 ยอยักษ์ x วิทยาศาสตร์

วิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบของยอยักษ์ x วิทยาศาสตร์ ศาสตร์ยุคใหม่

SciACL EP1 มโนราห์ x วิทยาศาสตร์

เมื่อเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้อย่าง”มโนราห์” ถูกถ่ายทอดเป็นสารคดีในรูปแบบวิทยาศาสตร์

Metaverse โลกเสมือนจริงแห่งอนาคต

สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อโลกเข้าสู่ยุคของ Metaverse ? Metaverse กับรูปแบบการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีในอนาคต ?


บทความวิจัย


แนะนำบทความวิจัย

A Novel Yeast Genus and Two Novel Species Isolated from Pineapple Leaves in Thailand: Savitreella phatthalungensis gen. nov., sp. nov. and Goffeauzyma siamensis sp. nov. โดย อาจารย์ ดร.ภูมิน นุตรทัต และคณะ

แนะนำบทความวิจัย

Dye removal efficiency of fresh and dry alginate beads incorporating zinc oxide โดย ผศ.ดร.พชร ผลนาค

แนะนำบทความวิจัย

Magnetic Properties and Morphology Copper-Substituted Barium Hexaferrites from Sol-Gel Auto-Combustion Synthesis โดย ผศ.ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ และนายอับดุลมุมีน เลาะมะอะ

แนะนำบทความวิจัย

Effects of Synthesis Conditions and Storage on Silver Nanospheres Chemically Reduced by Mulberry Leaf Extracts โดย ผศ.ดร.พชร ผลนาค

แนะนำบทความวิจัย

Statistical Process Control Applications for Monitoring of Volume Changes of Saltwater Fishery in Satun Province โดย ผศ.ดร.รังสฤษฏ์ อินทรโม

แนะนำบทความวิจัย

In vitro evaluation of the probiotic potential of Lactobacillus isolated from native swine manure โดย นางสาวจิระประภา ตุยารัมย์ และผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา


Publication Acceptanceอนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์


การประดิษฐ์ “ชุดทดลองสังเคราะห์อนุภาคทองคำและทองแดงนาโน”

ผศ.ดร.นินนาท์ จันทร์สูรย์ ร่วมกับ นางสุรัสวดี มณี

การประดิษฐ์ “ชุดสื่อการเรียนรู้ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส Polymerase chain Reaction : PCR ”

อ.ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ และอ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร

การประดิษฐ์ "กรรมวิธีการผลิตเอทานอลและพอลิเมอร์ชีวภาพจากกลีเซอรอล"

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์ นางสาวธนาภรณ์ รักการ