โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้ Active Learning บนฐานนวัตกรรมและยกระดับคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน"

: 4 สัปดาห์ที่แล้ว

"การจัดการเรียนรู้ Active Learning  บนฐานนวัตกรรมและยกระดับคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอน"

👉 วันพฤหัสดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.30  

 SC1346 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง 

วิทยากรจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยากร 

🟢 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรธเนศ ปานรัตน์

Senior fellow (UK PSF)

สามัตถิยาจารย์ (PSU TPSF) 

ผู้ช่วยวิทยากร 

🟢 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ

Senior fellow (UK PSF)

สามัตถิยาจารย์ (PSU TPSF) 

🟢 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นราธิป จินดาพิทักษ์

วิชชาจารย์ (PSU TPSF)

 

 

เขียนโดย ธีรเดช ใหญ่บก

นักวิชาชีพ
  2410