คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์ EdPEx

: 3 สัปดาห์ที่แล้ว

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติจาก 

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล ประธาน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรยศ ภมรศิลปะธรรม กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  • อาจารย์ ดร.นเรศ ฉิมเรศ กรรมการภายใน (ร่วมสังเกตการณ์)

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ในการเป็นกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์ EdPEx ผ่านระบบการประชุมออนไลน์  โดยคณะวิทยาศาสตร์จะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานต่อไป

 

#EdPEx

#SciTSU

#คณะวิทยาศาสตร์ 

#SciConnect

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002