ชื่อ-นามสกุล
สาขาวิชา / หน่วยงาน
โทรศัพท์
email
ดูรายละเอียดเต็ม
user image
อาจารย์ ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
2256
  tiptiwa@tsu.ac.th
อื่นๆ:   tiptiwa_7@hotmail.com
user image
อาจารย์ ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
2271
  chthaweedet@tsu.ac.th
อื่นๆ:   chut_thai@yahoo.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
2258
  suphada.k@tsu.ac.th
อื่นๆ:   ksuphada@yahoo.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
2254
user image
อาจารย์ ดร.วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
2265
  vikanda@tsu.ac.th
อื่นๆ:   vikandat@hotmail.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิกา ก้องกุล
คณิตศาสตร์และสถิติ
สข 2521 พท. 2565
  konvika@tsu.ac.th
อื่นๆ:   konvika@gmail.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี บุญละคร
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
2411
user image
อาจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว ศิริวงศ์
คณิตศาสตร์และสถิติ
-
user image
อาจารย์ ดร.วันกุศล ชนะสิทธิ์
ชีววิทยา
2272
user image
อาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักร
ชีววิทยา
user image
อาจารย์ ดร.ภูมิน นุตรทัต
ชีววิทยา
  pumin.n@tsu.ac.th
อื่นๆ:   p.nutaratat@gmail.com
user image
อาจารย์ ดร.อัคนี ผิวหอม
ชีววิทยา
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี
เคมี
2352
  chakkrapong@tsu.ac.th
อื่นๆ:   kchakkrapong[at]yahoo.com ; chakkrapong[at]tsu.ac.th
user image
อาจารย์ ดร.ธวัชชัย คังฆะมะโณ
เคมี
2344
  ktawatchai@tsu.ac.th
อื่นๆ:   tkangkamano@yahoo.com
user image
อาจารย์ ดร.ปริชาติ เทพทอง
เคมี
2351
  parichat@tsu.ac.th
อื่นๆ:   tsu_parichat@hotmail.com
user image
อาจารย์ ธีรเดช เกื้อวงศ์
คณิตศาสตร์และสถิติ
พท.2550
  theeradach@tsu.ac.th
อื่นๆ:   theeradachkaewong@gmail.com
user image
อาจารย์ ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง
ฟิสิกส์
2457
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภพเอกอัคร อินทรโม
คณิตศาสตร์และสถิติ
2577
user image
รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา เรียนสุทธิ์
คณิตศาสตร์และสถิติ
-
  kwarangkhana@tsu.ac.th
อื่นๆ:   warang27@gmail.com
user image
รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์
ฟิสิกส์
08 5900 0739
  jompob@tsu.ac.th
อื่นๆ:  
user image
อาจารย์ ดร.อรสา นุ่นแก้ว
คณิตศาสตร์และสถิติ
2558
  aorasa@tsu.ac.th
อื่นๆ:   orasaanan99@gmail.com และ aorasa@tsu.ac.th
user image
อาจารย์ ดร.ปวีณา แก้วอุบล
ชีววิทยา
2257
  paveena@tsu.ac.th
อื่นๆ:   kaewubon.p@gmail.com
user image
อาจารย์ ดร.อารีรักษ์ นิลสาย
ชีววิทยา
-
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎาวุธ หิรัญรัตน์
เคมี
2195
  hasadhawut@tsu.ac.th
อื่นๆ:   ้hasadhawut@tsu.ac.th
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณฤดี หิรัญรัตน์
เคมี
2354 (วิทยาเขตพัทลุง)
  hwanrudee@tsu.ac.th
อื่นๆ:   kaewnok@hotmail.com