ชื่อ-นามสกุล
สาขาวิชา / หน่วยงาน
โทรศัพท์
email
ดูรายละเอียดเต็ม
user image
รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์
ฟิสิกส์
08 5900 0739
  jompob@tsu.ac.th
อื่นๆ:  
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา เรียนสุทธิ์
คณิตศาสตร์และสถิติ
  kwarangkhana@tsu.ac.th
อื่นๆ:   warang27@gmail.com
user image
อาจารย์ ดร.รังสฤษฏ์ อินทรโม
คณิตศาสตร์และสถิติ
2577
user image
อาจารย์ ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง
ฟิสิกส์
2457
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิกา ก้องกุล
คณิตศาสตร์และสถิติ
สข 2521 พท. 2565
  konvika@tsu.ac.th
อื่นๆ:   konvika@gmail.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิรีพร สังข์ทอง
คณิตศาสตร์และสถิติ
สข.2520 พท.2572
  sireeporn@tsu.ac.th
อื่นๆ:   tang.9928@gmail.com
user image
อาจารย์ สมภพ ล่ำวัฒนพร
คณิตศาสตร์และสถิติ
2517
user image
อาจารย์ ดร.จันทวรรณ น้อยศรี
คณิตศาสตร์และสถิติ
2557
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์
คณิตศาสตร์และสถิติ
2552
  preedaporn@tsu.ac.th
อื่นๆ:   ypreedaporn@hotmail.com
user image
อาจารย์ ดร.วาเรียม ช่วยจันทร์
คณิตศาสตร์และสถิติ
2578
  cwariam@tsu.ac.th
อื่นๆ:   wariam_chuayjan@hotmail.com
user image
อาจารย์ ดร.สุทธิวัฒน์ ทองนาค
คณิตศาสตร์และสถิติ
2548
  tsutthiwat@tsu.ac.th
อื่นๆ:   jui_1981@hotmail.com
user image
อาจารย์ อลงกรณ์ แซ่ตั้ง
คณิตศาสตร์และสถิติ
สข.2521
  alongkorn@tsu.ac.th
อื่นๆ:   alongkon_saetug@yahoo.com
user image
อาจารย์ เกษราภรณ์ แซ่ตั้ง
คณิตศาสตร์และสถิติ
2521 สข.
  ketsaraporn@tsu.ac.th
อื่นๆ:   ketsarporn_tengneesri@yahoo.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดา เธียรมนตรี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2570
user image
อาจารย์ อาจารี นาโค
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
พท.1101,พท.2563
user image
อาจารย์ กฤษณ์ ทองขุนดำ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2549
  tgrit@tsu.ac.th
อื่นๆ:   grapnel_43@hotmail.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2566
  noppamas@tsu.ac.th
อื่นๆ:   n_nop@hotmail.com
user image
อาจารย์ ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2568
  siraya.s@tsu.ac.th
อื่นๆ:   ssitthisarn@gmail.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรยา ปรีชาพานิช
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สข. 2519, พท. 2567
  oraya@tsu.ac.th
อื่นๆ:   ms_oraya@yahoo.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นินนาท์ จันทร์สูรย์
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
สข. 2315
  ninna@tsu.ac.th
อื่นๆ:   ninnajansoon@gmail.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร จันทรคีรี
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
สข.2315
  jsiriporn@tsu.ac.th
อื่นๆ:   janttara@hotmail.com
user image
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์
เคมี
2355 (วิทยาเขตพัทลุง)
  kanokphorn@tsu.ac.th
อื่นๆ:   skanokphorn@yahoo.com
user image
อาจารย์ ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์
เคมี
2365
  nantharat@tsu.ac.th
อื่นๆ:   katenant@gmail.com
user image
อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล
เคมี
2322
  piyaporn@tsu.ac.th
อื่นๆ:   ppasitkul@hotmail.com