ชื่อ-นามสกุล
สาขาวิชา / หน่วยงาน
โทรศัพท์
email
ดูรายละเอียดเต็ม
user image
อาจารย์ ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
เคมี
2349 (วิทยาเขตพัทลุง)
  spanita@tsu.ac.th
อื่นๆ:   psumanatrakul@gmail.com
user image
อาจารย์ ดร.พลากร บุญใส
เคมี
2353
  bpalakorn@tsu.ac.th
อื่นๆ:   ypalakorn@gmail.com
user image
อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนา ฮกทา
เคมี
สข. 2322 พท. 2366
user image
อาจารย์ ดร.นิรมล จันทรชาติ
เคมี
2356
  niramol@tsu.ac.th
อื่นๆ:   juntarac1@gmail.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ
ชีววิทยา
2265 , 2231
user image
อาจารย์ ดร.จารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
2801 , 2241
  charuvat@tsu.ac.th
อื่นๆ:   churavat@tsu.ac.th
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ ฟาน เบม
ชีววิทยา
2251
user image
อาจารย์ ดร.ธนพล อยู่เย็น
ชีววิทยา
2239
  thanapon@tsu.ac.th
อื่นๆ:   thanapon.yooyen@hotmail.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤทฐิภร ศุภพล
ชีววิทยา
2241
  preuttiporn@tsu.ac.th
อื่นๆ:   orathai.sup@gmail.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
ชีววิทยา
2253
user image
อาจารย์ ดร.ศุภชัย นิติพันธ์
ชีววิทยา
2266
  nisupachai@tsu.ac.th
อื่นๆ:   supphachai@tsu.ac.th
user image
อาจารย์ ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
2225
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตือนตา ร่าหมาน
ชีววิทยา
2252
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
สข.2411
  prasong@tsu.ac.th
อื่นๆ:   prasong_mi@hotmail.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารีนา มะหนิ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
61-2424
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์ เพชรห้วยลึก
ฟิสิกส์
2450
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล
ฟิสิกส์
08 1963 4595
  thawatchai@tsu.ac.th
อื่นๆ:   tepnual1972@hotmail.com
user image
อาจารย์ ดร.การะเกด แก้วใหญ่
ฟิสิกส์
2458
  karakade@tsu.ac.th
อื่นๆ:   ka_kade@hotmail.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชร ผลนาค
ฟิสิกส์
2453
user image
อาจารย์ ดร.ชลธิรา แสงสุบัน
ฟิสิกส์
2455
  schontira@tsu.ac.th
อื่นๆ:   csangsubun@hotmail.com
user image
อาจารย์ ภรพนา บัวเพชร์
ฟิสิกส์
2452
user image
อาจารย์ วิทยา ทิพย์อักษร
ฟิสิกส์
2456
  wittaya@tsu.ac.th
อื่นๆ:   wittaya physics@yahoo.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ คงภักดี
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
สข.2418
  khsuwit@tsu.ac.th
อื่นๆ:   kuniscience@windowslive.com
user image
อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ อุดมเวช
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
-
  anurak@tsu.ac.th
อื่นๆ:   nu_fermi2@gmail.com
user image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
2196
  sirilak.c@tsu.ac.th
อื่นๆ:   rusirilak@yahoo.com