คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัลยกทีมบุกแหล่งเรียนรู้การทำมัดย้อมสีธรรมชาติ เพื่อต่อยอดและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ย้อมสีธรรมชาติ
อ่าน : 126

: 1 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัลยกทีมบุกแหล่งเรียนรู้การทำมัดย้อมสีธรรมชาติเพื่อต่อยอดและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ย้อมสีธรรมชาติ

วันพุธที่ 3 มกราคม 2567

ณ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล รศ.ดร.ศรชัย อินทะไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม อ.ดร.นิลุบล นวลจันทร์คง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้แบบบูรณาการและธุรกิจนวัตกรรม ผศ.ดร.นินนาท์ จันทร์สูรย์ ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฎิบัติการ เพื่อการพัฒนาผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ โดยเรียนรู้จากผู้ประกอบการศูนย์การเรียนรู้เรื่องผ้าและสีในงาน Eco-print วิทยากรโดย คุณชัญญานุช สุวรรณถาวร ต่อด้วยศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนสาคูโศภิษฐาฟาร์ม วิทยากรโดย คุณษฐากร ขำนุ้ย กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสีย้อมธรรมชาติที่มีมาตรฐานและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ย้อมสีธรรมชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002