คัดสรรสุดยอดงานวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ สร้างโมเดลต่อยอดสังคม พร้อมขับเคลื่อนเชิงพานิชย์
อ่าน : 103

: 1 เดือนที่แล้ว

คัดสรรสุดยอดงานวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ สร้างโมเดลต่อยอดสังคม พร้อมขับเคลื่อนเชิงพานิชย์

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567

ณ ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 2 (SC2) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

 

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมเปิด”ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ SciDI Innovation Showcase Center” โดยมี รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ร่วมเปิดศูนย์ดังกล่าว

 

โดยศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เป็นสถานที่รวบรวมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรมที่โดดเด่น ที่ผ่านการคิดค้นจากนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล โดยคณะได้ขับเคลื่อนองค์กรตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ”มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของประเทศ” และสอดรับกับการที่มหาวิทยาลัยทักษิณจัดตั้ง นิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุนของมหาวิทยาลัยทักษิณ " ทีเอสยู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด " โดยนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในฐานการผลิตและบริการด้านต่างๆที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและสร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัยและสร้างกลไกการบริหารที่มีความคล่องตัวในการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์

 

ในงานเดียวกันนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของประเทศ” นำเสวนาโดย รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล

 

พร้อมการนี้ยังได้มีการเสวนาโดยมีตัวแทนจากศูนย์วิจัยต่าง ๆ ในคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ในหัวข้อการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์สู่การใช้ประโยชน์ Driving Science Research and Innovation for Utilization” นำเสวนาโดย อ.ดร.นิลุบล นวลจันทร์คง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้แบบบูรณาการและธุรกิจนวัตกรรม รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์ ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม อ.ดร.วันกุศล ชนะสิทธิ์ อ.ดร.ภูมิน นุตรทัต ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อการเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.ศรชัย อินทะไชย รศ.ดร.พนิตา ก้งซุ่น ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเคมีวัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อม และ อ.ดร.ณภัทร แก้วภิบาล ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล และปิดท้ายการเสวนาด้วยการแนะนำอีก 1 กลไกสำคัญจะคอยขับเคลื่อนองค์กรตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยทักษิณและคณะ นั่นคือโครงการเงินทุนหมุนเวียน คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการ วิจัย นวัตกรรม การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ และเป็นฐานสำหรับการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศของคณะฯ ที่ดำเนินการครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการความรู้แก่ชุมชน สังคม และธุรกิจนวัตกรรม

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002