การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรับฟังข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานด้านการวิจัยของหน่วยงานที่ตั้งจังหวัดสงขลา พัทลุง และตรัง
อ่าน : 37

: 1 ปีที่แล้ว

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณและคณะวิทยาศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.พีรนาฏ คิดดี ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรมและทักษะผู้ประกอบการ และผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรับฟังข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานด้านการวิจัยของหน่วยงานที่ตั้งจังหวัดสงขลา พัทลุง และตรัง โดยตรวจเยี่ยมชมหน่วยวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปลาหายากและปลาเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดพัทลุง เช่น ปลาก้างพระร่วง ปลากดหัวโม่ง) ณ อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมี ผศ.ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม หัวหน้าโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปลาหายากและปลาเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดพัทลุง นำเสนอผลสำเร็จและความก้าวหน้าของการวิจัยผ่านการทำงานร่วมและผลักดันของมหาวิทยาลัยในการทำงานของชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้คณะวิทยาศาสตร์เชิญชุมชนที่มีการทำงานร่วมกันอย่างเทศบาลตำบลโคกม่วงและเทศบาลตำบลจองถนนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500