วช. ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาก้างพระร่วงในโรงเพาะฟัก และการพัฒนาเป็นปลาสวยงามเพื่อการส่งออก (ปีที่ 2)
อ่าน : 61

: 1 ปีที่แล้ว

วช. ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาก้างพระร่วง (Kryptopterus vitreolus) ในโรงเพาะฟัก

และการพัฒนาเป็นปลาสวยงามเพื่อการส่งออก (ปีที่ 2)

 

เมื่อวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการติดตามประเมินผลจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย “การเพาะเลี้ยงปลาก้างพระร่วง (Kryptopterus vitreolus) ในโรงเพาะฟัก และการพัฒนาเป็นปลาสวยงามเพื่อการส่งออก (ปีที่ 2)” ซึ่งมี ผศ.ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หัวหน้าโครงการวิจัยซึ่งผ่านการพิจารณา "ทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  • โดยวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ตรวจเยี่ยมพื้นที่อนุรักษ์ปลาก้างพระร่วงในธรรมชาติของชุมชน และเยี่ยมชมกิจกรรมของผู้ประกอบการธุรกิจขายส่งปลาก้างพระร่วง และฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในท้องถิ่นที่บรรจุอยู่ในแผนการพัฒนาและยกระดับการเพาะเลี้ยงปลาก้างพระร่วงขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต. โคกม่วง อ. เขาชัยสน
  • สำหรับวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโครงการวิจัย ในโรงเพาะฟัก 1 และโรงเพาะฟัก 2 อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ซึ่งมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลความคืบหน้าของโครงการ ดังนี้

  1. 1. น.ส.สุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ ประธานคณะทำงานติดตามประเมินผล
  2. 2. น.ส.วารินทร์ ธนาสมหวัง คณะทำงานติดตามประเมินผล
  3. 3. นายอภิชาติ เติมวิชชากร คณะทำงานติดตามประเมินผล
  4. 4. นางอรุณี รอดลอย คณะทำงานติดตามประเมินผล
  5. 5. น.ส.อัฐพร แจ้งใจ อดีต ผอ.ประชาสัมพันธ์ วช.
  6. 6. น.ส.นัติฐา ครุฑหมื่นไวย เจ้าหน้าที่ วช.
  7. 7. น.ส.คนึงขวัญ วิชชุตเวส เจ้าหน้าที่ วช.
เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500