การเปิดเผยข้อมูล การใช้จ่ายงบประมาณ (O18 – O20)

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี .. 2565

/

 

⇒ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ .. 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดทำงบประมาณประจำปี .. 2565 โดยมีการรายงานการจัดสรรงบประมาณประจำปี .. 2565 และแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ..2565 ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่..................

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน

 

 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบ  ประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
 เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี .. 2565

/

 

⇒ รายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 1 (1ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)

คณะวิทยาศาสตร์มีการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2
รูปแบบ ดังนี้

1. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายงบประมาณในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์เป็นประจำทุกเดือน

2. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายงบประมาณไปยังมหาวิทยาลัยทุกไตรมาส

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

 แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
 เป็นรายงานผลของปี .. 2564

 

/

 

⇒ รายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ .. 2563 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

คณะวิทยาศาสตร์มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยมีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2 รูปแบบ ดังนี้

1. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายงบประมาณในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ 

2. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายงบประมาณไปยังมหาวิทยาลัย