ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O5

ข่าวประชาสัมพันธ์

► แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

► แสดง OR code แบบวัด EIT ของหน่วยงานที่ดาวน์โหลดจากระบบ ITAS ไว้บนหน้าแรกของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการประเมินITAของหน่วยงาน

 

► เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2567

/

 

⇒ เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
⇒ ข่าวประชาสัมพันธ์
⇒ Facebook ของคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
OR code แบบวัด EIT ของหน่วยงานที่ดาวน์โหลดจากระบบ ITAS

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มีการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ผ่านช่องทางดังนี้

1. เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล

2. Facebook ของคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 

ทั้งเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครงาน

ทุนการศึกษา การแสดงความยินดีกับนิสิตและบุคลากรที่ได้รับรางวัลต่าง เป็นต้น