ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O11

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

► แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน ที่มีรายลเอียดของแต่ละงานอย่างน้อยประกอบด้วย

   (1) ชื่องาน

   (2) วิธีการขั้นตอนการให้บริการ

   (3) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน

   (4) ช่องทางการให้บริการ เช่น สถานที่ ส่วนงานที่รับผิดชอบ E-Service One Stop Service 

   (5) ค่าธรรมเนียม (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียม ให้ระบุว่า"ไม่มีค่าธรรมเนียม")

   (6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการบริหารและการให้บริการงานของสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
ขั้นตอนการให้บริการของสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
การให้บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนของนิสิต

 

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มีแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานโดยยึดตามมาตรฐาน/คู่มือการให้บริการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มีการกำหนดขึ้นตอนการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการของคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล

O12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานที่มีรายละเอียดขอแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

   (1) จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in)

   (2) จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service

► เป็นข้อมูลสถิติของปี พ.ศ.2566

สถิติการให้บริการวิชาการ สถิติการให้บริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล

O13

E–Service

แสดงระบบการให้บริการ "ผ่านช่องทางออนไลน์" ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังจุดให้บริการ

► แสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ
► สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ช่องทางสำหรับบุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการของคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
ระบบการให้บริการสารสนเทศของคณะ

⇒ ช่องทางออนไลน์สำหรับขอรับบริการวิชาการ
⇒ ช่องทางออนไลน์สำหรับการสมัครเรียน
⇒ ช่องทางการจองห้องเรียน/ห้องประชุม
ช่องทางออนไลน์สำหรับบุคคลภายนอกสืบค้นข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อติดต่อขอรับคำปรึกษาทางวิชาการ

ช่องทางการติดต่อคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัลออนไลน์ (ล่างสุดของหน้าเวปไซต์)

การเชื่อมโยงลิงค์จากสื่อออนไลน์ไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ระบบสารสนเทศในการให้บริการต่อผู้รับบริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยระบบ MIS ของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์หลักของคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล