ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O26

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

  • ► เป็นประกาศฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ* อย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด ที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2567
  • ► มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

► เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2567

 

 

O27

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 

► แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
► เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

► เป็นการดำเนินการในปี .. 2567

⇒ การกำหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

⇒ การกำหนดค่านิยมของหน่วยงานที่แสดถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

   ⇒ ค่านิยมของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
   ⇒ ค่านิยมของคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล

กิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตในปีงบประมาณ .. 2567

     ⇒ การประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ปีการศึกษา 2566

     ⇒ การเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ TSU ITA เพื่อการบริหารงาน 

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตร่วมกับมหาวิทยาลัย และมีการนำค่านิยมของมหาวิทยาลัยมาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

O28

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

► แสดงรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับหน่วยงาน

► เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2566

การประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของคณะวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมดิจิทัล

O29

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงาน ตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

► เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2566

การประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของคณะวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมดิจิทัล