ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O7

แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

► แสดงแผนการดำเนินงานภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี

► มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย

   (1)ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง

   (2)เป้าหมาย

   (3)ตัวชี้วัด 

► เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567

 

⇒ แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2566 - 2570

แผนปฏิบัติการประจำปีคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2567

แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล พ.ศ.2566 - 2570 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีการปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับสอดคล้องกับ OKRs (Objectives and Key Results) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

O8

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

  แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2567 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

   (1) โครงการหรือกิจกรรม

   (2) ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

   (3) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม

   (4) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

  แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 (รอบ 6 เดือน) ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้าอย่างน้อยประกอบด้วย

   (1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม

   (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติการประจำปีคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2567

⇒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ  6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัลมีการกำกับติดตามและรายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) 

O9

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

   (1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม

  •    (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

   (3) ปัญหา/อุปสรรค์

   (4) ข้อเสนอแนะ

  เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2566

รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มีการรายงานรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

O10

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

  แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยืดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

   (1) ชื่องาน

   (2) วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

   (3) ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน

   (4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

⇒ คู่มือการปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัย

⇒ คู่มือการปฏิบัติงาน

   ⇒ คู่มือการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการมาตรฐาน
   ⇒ คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการ
   ⇒ คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนของนิสิต (ปรับปรุง 64)
   ⇒ คู่มือการใช้งานมัลติมิเตอร์แบบเข็ม

คู่มือปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานซึ่งใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย