ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O34

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

► แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี ..2566 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

  (1)กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

  (2)การให้บริการและระบบ E-Service

  (3) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

  (4) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

  (5) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

  (6) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหาร  งานบุคคล

  (7) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 

► แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

  (1) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

  (2) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

  (3) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ

  (4) ระยะเวลา

 

แสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดของ

หน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

 

แนวทางการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 

⇒ รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในคณะวิทยาศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กำหนดมาตรการแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ โดยปรับปรุงเพิ่มเติมจากในส่วนที่ต้องเร่งปรับปรุง

 

แผนการปรับปรุงการส่งเสริมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ โดยปรับปรุงเพิ่มเติมจากในส่วนที่ต้องเร่งปรับปรุง

O35

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

แสดงผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

  •   (1) มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  •   (2) สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม

  (3) ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ

► แสดง QR CODE แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน

► เป็นการดำเนินการในปี .. 2566

QR CODE แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทาง/ปรับปรุงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การปรับปรุงการส่งเสริมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ โดยปรับปรุงเพิ่มเติมจากในส่วนที่ต้องเร่งปรับปรุง