ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O6

Q&A

 

 

 

► แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานทีบุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) เช่น Web board, กล่องข้อความถาม – ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot, Line Official Account เป็นต้น สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

/

 

⇒ ถาม-ตอบ (Q&A)

⇒ กล่องข้อความ Facebook ของคณะวิทยาศาสตร์

⇒ เครือข่ายสังคมออนไลน์บนเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล (ล่างสุดของหน้า)
⇒ การเชื่อมโยงจากเครือข่ายสังคมออนไลน์กลับมายังเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล

 

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มีการจัดทำช่องทางการสื่อแบบถามตอบ (Q&A) โดยทำเป็น Web broad การทำ Chatbot สำหรับการสื่อสารสองทางที่เป็นแบบออนไลน์ และการโต้ตอบผ่านสื่อ Facebook อีกทั้งกำหนดมีคำถามที่พบบ่อย ให้เป็นข้อมูลที่สามารถเรียนรู้เองได้ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของคณะในการดูแล และส่งข้อมูลต่อเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องแจ้งข้อมูลกลับไปยังฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง