แนวปฏิบัติการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และกำหนดการฝึกซ้อม สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

: 1 เดือนที่แล้ว

🎀ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และกำหนดการฝึกซ้อม สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ที่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565

✅ลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ผ่านเว็บไซต์  https://alumni.tsu.ac.th/
 ระหว่างวันที่ 3 - 17 สิงหาคม 2565
ระบบเปิดวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

😃 สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 ที่เคยลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไว้แล้ว
 มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้บันทึกข้อมูลพร้อมแนบใบรับรองผลการตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ เอกชน คลินิกแพทย์ปัจจุบัน หรือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง หรือใบแสดงผลการตรวจคัดกรองโควิดที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยไว้แล้ว

 

🚩ลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรใหม่อีกครั้ง ในวันเวลาที่กำหนด
หากพ้นกำหนดวันดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 

 หากมีปัญหาในการลงทะเบียนกรอกข้อมูล เช่น กรอกข้อมูลไม่ได้, ลืม E-mail ฯลฯ
ฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
☎️09 8926 4962
📞074 - 317600 ต่อ 7385

ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
https://www.tsu.ac.th/graduate/

เขียนโดย ฐาปกรณ์ กลุ่มใหม

นักวิชาการ
  2100