ภาพหลัก ชื่อข่าว การแสดงผลข่าว วันเวลาข่าว เขียนโดย
Publication Acceptance
แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจาย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์ สาขาวิชาเคมี ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร "Journal of Polymer and Environments"

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-11-16
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-12-16
เริ่ม 2022-11-16 08:00:00
สิ้นสุด 2022-12-16 17:00:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

Publication Acceptance
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จักรี บุญละคร ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร Results in Physics

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-10-31
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-12-31
เริ่ม 2022-10-31 10:35:00
สิ้นสุด 2022-12-31 10:35:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

Publication Acceptance
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์ ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร International Journal of Renewable Energy Development

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-10-18
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-10-10
เริ่ม 2022-10-17 08:00:00
สิ้นสุด 2022-10-17 12:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

Publication Acceptance
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.จักรี บุญละคร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Ceramics International

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-09-12
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-10-12
เริ่ม 2022-09-12 08:00:00
สิ้นสุด 2022-10-12 17:00:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

Publication Acceptance
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจาย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์ ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Journal of Polymers and the Environment

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-08-18
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-09-17
เริ่ม 2022-08-18 09:58:00
สิ้นสุด 2022-09-17 09:58:00

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500

Publication Acceptance
คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อัคนี ผิวหอม สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: BMC Zoology

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-07-20
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-07-20
เริ่ม 2022-07-20 08:00:00
สิ้นสุด 2022-07-20 12:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

Publication Acceptance
คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรี ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร AIP Conference Proceedings

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-06-27
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-06-27
เริ่ม 2022-06-27 08:00:00
สิ้นสุด 2022-06-27 12:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

Publication Acceptance
คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์ ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร Mathematics Magazine

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-06-21
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-06-21
เริ่ม 2022-06-21 08:00:00
สิ้นสุด 2022-06-21 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

Publication Acceptance
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จักรี บุญละคร ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร : Journal of the European Ceramic Society

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จักรี บุญละคร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร : Journal of the European Ceramic Society

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-06-13
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-06-12
เริ่ม 2022-06-13 08:00:00
สิ้นสุด 2022-06-13 12:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

Publication Acceptance
รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์

เหตุการข่าวเริ่ม 2021-07-19
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-07-19
เริ่ม 2021-07-19 12:43:00
สิ้นสุด 2021-08-19 12:43:00

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514

Publication Acceptance
รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์

เหตุการข่าวเริ่ม 2021-07-19
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-07-19
เริ่ม 2021-07-19 12:40:00
สิ้นสุด 2021-08-19 12:40:00

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514

Publication Acceptance
ผศ.ดร.รังสฤษฏ์ อินทรโม

เหตุการข่าวเริ่ม 2021-07-19
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-07-19
เริ่ม 2021-07-19 12:29:00
สิ้นสุด 2021-08-19 12:29:00

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514

Publication Acceptance
รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์

เหตุการข่าวเริ่ม 2021-07-02
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-07-02
เริ่ม 2021-07-02 12:23:00
สิ้นสุด 2021-07-02 12:23:00

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514

Publication Acceptance
ผศ.ดร.พชร ผลนาค

เหตุการข่าวเริ่ม 2021-05-19
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-05-19
เริ่ม 2021-05-19 12:15:00
สิ้นสุด 2021-06-30 12:16:00

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514