ภาพหลัก ชื่อข่าว การแสดงผลข่าว วันเวลาข่าว เขียนโดย
อบรมสัมมนา
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมผลงานวิชาการระดับนานาชาติของอาจารย์นักวิจัยต่างประเทศ (Visiting Professor)

เหตุการข่าวเริ่ม 2024-04-02
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-04-12
เริ่ม 2024-04-10 10:00:00
สิ้นสุด 2024-04-10 00:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

อบรมสัมมนา
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าอบรม “การเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานน้ำผึ้งชันโรง” ภายใต้โครงการวิจัย “การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์จากชันโรงและ การจัดทํามาตรฐานสินค้าจากผึงชันโรงโดยใช้เกณฑ์ด้านจุลชีววิทยาและสารพิษตกค้าง”

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-06-23
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-07-01
เริ่ม 2023-06-23 08:00:00
สิ้นสุด 2023-06-23 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

อบรมสัมมนา
🌻คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 🎉ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แนวทางการพัฒนาคุณภาพข้อเสนอทุน KM (Concept Note)" ประจำปีการศึกษา 2565

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-06-01
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-06-05
เริ่ม 2023-06-01 08:00:00
สิ้นสุด 2023-06-02 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

อบรมสัมมนา
การอบรมหลักสูตร UpSkill-ReSkill (Non-degree)

การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับกลยุทธ์การบริการลูกค้า

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-07-20
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-12-31
เริ่ม 2022-07-20 14:51:00
สิ้นสุด 2022-12-31 14:51:00

เขียนโดย ญาดา อินทรสุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2501

อบรมสัมมนา
คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้ Active Learning บนฐานนวัตกรรมและยกระดับคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน"

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้ Active Learning บนฐานนวัตกรรมและยกระดับคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน" วันพฤหัสดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ SC1346 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-06-17
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-06-17
เริ่ม 2022-06-30 08:00:00
สิ้นสุด 2022-06-30 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002