คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม - 25 ตุลาคม 2565

: 6 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม - 25 ตุลาคม 2565

 

ระดับปริญญาโท

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 

แผน ก แบบ ก 1 จำนวน 5 คน

แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 10 คน

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีววิทยา 

แผน ก แบบ ก 1 จำนวน 2 คน

แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 5 คน

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

แผน ก แบบ ก 1 จำนวน 5 คน

แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 5 คน

สมัครได้ที่ Qr-code หรือ

https://graduate.tsu.ac.th/graduate/applicant/project.jsp?prjid=ODQ2

 

ระดับปริญญาเอก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

แผน 1.1 จำนวน 5 คน 

แผน 2.1 จำนวน 5 คน 

แผน 2.2 จำนวน 5 คน

สมัครได้ที่ Qr-code หรือ

https://graduate.tsu.ac.th/graduate/applicant/project.jsp?prjid=ODQ3

 

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ

#SciTSU

#คณะวิทยาศาสตร์

#SciConnect

#TSU #DEK66 #TCAS66 

#DEKTSU66 #เด็กทักษิณ66

#TSUEnterToWin

#ภารกิจรับนิสิต #มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002