คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจาย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์ สาขาวิชาเคมี ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร "Journal of Polymer and Environments"
อ่าน : 40

: 1 ปีที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจาย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์
สาขาวิชาเคมี

ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร "Journal of Polymer and Environments"
Accepted: 16th November 2022
Impact Factor: 4.705
Scopus Q1

ชื่อเรื่อง
"The integration of methylene blue decolorization with polyhydroxyalkanoate production using Enterobacter strain TS1L"


    slot kilat

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500