รับสมัครนักเรียนขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิ สอวน.
อ่าน : 35

: 1 ปีที่แล้ว

ด้วยมูลนิธิ สอวน. ได้จัดตั้งกองทุนด้านการศึกษา ชื่อ ทุนการศึกษามูลนิธิ สอวน. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนจากศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ที่สามารถสอบผ่านเข้าค่าย 2 และมีผลการสอบอยู่ในระดับดีมาก มีความประพฤติดี แต่มีฐานะขาดแคลนให้ได้รับทุนการศึกษา เพื่อให้เล่าเรียนจนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในปีการศึกษา 2564 จะเปิดรับสมัครนักเรียนที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ปีละ 5-10 ทุน หรือตามความเหมาะสม จำนวนทุนละ 40,000 บาท/ปี รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

 

เรื่องรับสมัครขอรับทุน สอวน.pdf

เขียนโดย กฤษดา สุวรรณการณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2512