คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ และ รศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร "Biomass Conversion and Biorefinery"

: 3 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์
สาขาวิชาเคมี
รองศาสตราจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร
"Biomass Conversion and Biorefinery"
Impact Factor : 4.05
Accepted : 4 June 2023
ชื่อเรื่อง
"The production of medium-co-long chain length (mcl-co-lcl)
polyhydroxyalkanoate from waste soybean oil by Enterobacter sp.
and its application as an antibacterial agent"
 
เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002