นิสิตสาขาวิชาเคมี คว้า 6 รางวัล จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 14
อ่าน : 117

: 10 เดือนที่แล้ว

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาตรีและปริญญาโท ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 14

ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

โดยได้รับรางวัล Excellent Poster presentation จำนวน 6 รางวัล ดังนี้

"การพัฒนาวัสดุคอมโพสิต: สารสกัดชะเอมเทศกับแมกนีเซียมไอร์ออน-เลเยอร์ดับเบิลออกไซด์ด้วยวิธีของแข็ง และสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ"
โดย ณัฏนิดา นาคเกลี้ยง โซไรดา โบ่โสย ปริชาติ เทพทอง วันกุศล ชนะสิทธิ์ และ ศรชัย อินทะไชย

  "วัสดุดูดซับแม่เหล็ก แมกนีเซียมไอร์ออน-เลเยอร์ดับเบิลออกไซด์ เพื่อบำบัดน้ำเสียสีย้อมคองโกเรดและอิริโอโครมแบลคที"
โดย นางสาวกรองเนตร สังข์ทอง

 "การประยุกต์ใช้ ZnAl-เลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์ และ ZnAl-เลเยอร์ดับเบิลออกไซด์ เป็นตัวดูดซับเพื่อบำบัดน้ำเสียสีย้อม"
โดย วชิรญาณ์ ทิพย์รส, พนิตา สุมานะตระกูล และ ศรชัย อินทะไชย

 "Development of AgMnxOy/C and MnOx/C as Cathode Catalysts for Glucose Alkaline Fuel Cell"
โดย สุพรรษา ดำพัฒน์ และจักรพงศ์ ไชยบุรี

 "Development of AgVOx/C, AgMnOx/C as Cathode and PdCeOx/C as Anode Catalysts for Sorbitol Alkaline Fuel Cell"
โดย พิณทิรา ช่วยบุญชู และจักรพงศ์ ไชยบุรี

 "Adsorption of hydrogen sulfide in biogas using alkaline-impregnated Echinodorus cordifolius biochar as an adsorbent"
โดย สุรารัตน์ ศิริอินทร์ ทัณฑิกา เจริญลาภ และนิรมล จันทรชาติ

 

 

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ #สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเคมี #ChemistryTSU

เขียนโดย นุรียา บินต่วน

นักวิทยาศาสตร์
  2310