คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักร สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Communications in Science and Technology

: 5 เดือนที่แล้ว

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักร

สาขาวิชาชีววิทยา

ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร:

Communications in Science and Technology

ฐานข้อมูล Scopus Q3

Accepted: 22 June 2023

ชื่อเรื่อง: Exploring the impact of co-fermentation Saccharomyces cerevisiae and Lactobacillus sp. on stingless bee-honey cider fermentation

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002