คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์ สาขาวิชาเคมี ได้รับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “กรรมวิธีการผลิตเยื่อและกระดาษจากลําต้นปาล์มน้ำมัน”

: 5 เดือนที่แล้ว

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์

สาขาวิชาเคมี

ได้รับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 

“กรรมวิธีการผลิตเยื่อและกระดาษจากลําต้นปาล์มน้ำมัน”

เลขที่อนุสิทธิบัตร 21800

วันขอรับอนุสิทธิบัตร 20 ตุลาคม 2563

ออกให้ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

หมดอายุ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2569

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002