คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์ สาขาวิชาเคมี ได้รับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์  “กรรมวิธีการผลิตวัสดุดูดซับจากลําต้นปาล์มน้ำมัน”
อ่าน : 646

: 10 เดือนที่แล้ว

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์

สาขาวิชาเคมี

ได้รับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 

“กรรมวิธีการผลิตวัสดุดูดซับจากลําต้นปาล์มน้ำมัน”

เลขที่อนุสิทธิบัตร 21671

วันขอรับอนุสิทธิบัตร 25 มีนาคม 2562

ออกให้ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

หมดอายุ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2568

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002