การประดิษฐ์ "ชุดชุบโลหะและการสังเคราะห์อนุภาคโลหะระดับนาโนโดยวิธีไฟฟ้าเคมี"
อ่าน : 77

: 2 ปีที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ

 

ผศ.ดร.นินนาท์​ จันทร์สูรย์​

นายศุภกร​ กตาธิการกุล​

นายสุเจนต์​ พรหมเหมือน

 

ได้รับอนุสิทธิบัตร

การประดิษฐ์ "ชุดชุบโลหะและการสังเคราะห์อนุภาคโลหะระดับนาโนโดยวิธีไฟฟ้าเคมี"

วันที่ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร: 20 กรกฎาคม 2561

ออกให้ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

หมดอายุ ณ 19 กรกฎาคม 2567

#SciTSU

#SciConnect

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514