คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ขอแสดงความยินดีกับ 5 บุคลากร ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุน โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566
อ่าน : 82

: 3 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล

ขอแสดงความยินดีกับ 5 บุคลากร ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุน

โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566 ได้แก่

----------------------------------------

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

ชื่อโครงการ

“ชุดทดลองการศึกษาสมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลายด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ

และโปรแกรมแสดงผลอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันบน smart phone“

----------------------------------------

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มารีนา มะหนิ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

ชื่อโครงการ “การพัฒนาชุดทดลอง เรื่อง การศึกษาค่าความจุความร้อนของวัสดุ

และกฎการเย็นตัวของนิวตัน ให้มีประสิทธิภาพและมีค่า

ความแม่นยำมากขึ้น โดยการใช้ชุดอุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบ Real time ระบบ PLX - DAQ

(Data acquisition for excel)เพื่อใช้ในรายวิชา 0223391 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับครู”

----------------------------------------