คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ และ อ.ดร.พิมประภา ชัยจักร ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Journal of Polymers and the Environment
อ่าน : 78

: 3 เดือนที่แล้ว

 

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์

สาขาวิชาเคมี

อาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักร

สาขาวิชาชีววิทยา

ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร:

Journal of Polymers and the Environment

Scopus: Q1

Impact Factor: 5.3

Accepted: 29 November 2023

ชื่อเรื่อง: Exploring potential aspect of microbial fuel cell (MFC)

for simultaneous energy, polyhyroxyalkanoate (PHA) production and textile wastewater treatment

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002