คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จักรี บุญละคร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Materials Chemistry and Physics
อ่าน : 83

: 1 เดือนที่แล้ว

 
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.จักรี บุญละคร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร:
Materials Chemistry and Physics
Impact Factor: 4.6
Accepted: 10 January 2024
ชื่อเรื่อง: (Zn2+ and Cd2+) co-doped CaCu3Ti4O12 ceramics with enhanced
dielectric permittivity and reduced dielectric loss tangent
ทีมนักวิจัย รศ. ดร.พรจักร ศรีพัชราวุธ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
------------------------------------------------
#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ #SciDITSU #SciNEXT #มหาวิทยาลัยทักษิณ #คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
#TSUEnterToWin #Admission #TSU #DEK67 #TCAS67 #DEKTSU67 #เด็กทักษิณ67
เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002