คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย อินทะไชย ศูนย์นวัตกรรมเคมีวัสดุเพื่อสิ่งเเวดล้อม สาขาวิชาเคมี ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Chemical Papers
อ่าน : 90

: 1 เดือนที่แล้ว

 

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย อินทะไชย

ศูนย์นวัตกรรมเคมีวัสดุเพื่อสิ่งเเวดล้อม สาขาวิชาเคมี

ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Chemical Papers

Impact Factor: 2.2

Accepted: 3 January 2024

ชื่อเรื่อง: The effect of ZnAl-LDH based-host material on optical, antioxidant and antibacterial

characteristics of Zingiber montanum (Koenig) Link ex Dietr. extract

ทีมนักวิจัย

นางสาวโซไรดา โบ่โสย นิสิตหลักสูตร วท.ม. (เคมี)

ผศ.ดร.ปริชาติ เทพทอง สาขาวิชาเคมี

อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล สาขาวิชาเคมี

อ.ดร.วันกุศล ชนะสิทธิ์ สาขาวิชาชีววิทยา

รศ.ดร. นิธิมา เคารพาพงศ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002