คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย อินทะไชย ศูนย์นวัตกรรมเคมีวัสดุเพื่อสิ่งเเวดล้อม สาขาวิชาเคมี ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นายณัฐภูมิ เหนียดบุตร นิสิตหลักสูตร วท.ม. (เคมี) ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Chemical Engineering Science
อ่าน : 90

: 1 เดือนที่แล้ว

 

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย อินทะไชย

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นายณัฐภูมิ เหนียดบุตร นิสิตหลักสูตร วท.ม. (เคมี)

ศูนย์นวัตกรรมเคมีวัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเคมี

ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร:

Chemical Engineering Science

Impact Factor: 4.7

Accepted: 16 January 2024

ชื่อเรื่อง: Multifunctional magnetic composite: MgAl-layered double hydroxide, activated carbon

and magnetite on removing both different charged-dyes

ทีมนักวิจัย

นายณัฐภูมิ เหนียดบุตร นิสิตหลักสูตร วท.ม. (เคมี)

นางสาวโซไรดา โบ่โสย นิสิตหลักสูตร วท.ม. (เคมี)

อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล สาขาวิชาเคมี

รศ.ดร.พนิตา ก้งซุ่น สาขาวิชาเคมี   

ผศ.ดร.นิรมล จันทรชาติ สาขาวิชาเคมี      

รศ.ดร.นิธิมา เคารพาพงศ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002