คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักร สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Polish Journal of Environmental Studies
อ่าน : 140

: 1 เดือนที่แล้ว

 

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักร

สาขาวิชาชีววิทยา

ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Polish Journal of Environmental Studies

ฐานข้อมูล Scopus Q2

Accepted: 5 March 2024

ชื่อเรื่อง: Polyunsaturated fatty acid (PUFA) production by microalgae

using palm oil mill effluent as a substrate under dark stress

คณะผู้วิจัย:

นางสาวพชิรารัฐ โสลา สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

นางสาวอลิษา คงทอง สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002