คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี บุญละคร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: ACS Applied Electronic Materials
อ่าน : 142

: 1 เดือนที่แล้ว

 

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี บุญละคร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: ACS Applied Electronic Materials

Impact Factor: 4.7

Accepted: 7 March 2024

ชื่อเรื่อง: Dielectric properties and nonlinear electrical response

of Nb5+/Cr3+ codoped CaCu3Ti4O12 ceramics

ทีมนักวิจัย

ดร. ปุณณ์ภัสสร สุขแสงรัตน์ นักวิจัยหลังปริญญาเอก สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ สังกัด สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ. ดร.พรจักร ศรีพัชราวุธ สังกัด สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002