คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ม.ทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ 8 อาจารย์ ได้รับรองสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์
อ่าน : 135

: 1 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ม.ทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ที่ได้รับรองสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์
โดยมีอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัลได้รับการรับรองถึง 8 ท่าน ได้แก่
 
Thailand - PSF ระดับ 2 “ครูที่เกื้อกูลเพื่อนร่วมวิชาชีพให้เป็นครูที่มีคุณภาพ”
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทฐิภร ศุภพล
สาขาวิชาชีววิทยา
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ