3 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ผ่านการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนบริการวิชาการ ภายใต้กองทุนบริการวิชาการและ นวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ
อ่าน : 128

: 1 เดือนที่แล้ว

 

3 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล

ผ่านการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนบริการวิชาการ ภายใต้กองทุนบริการวิชาการและ

นวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แก่

ทุนบริการวิชาการเร่งรัด(Quick Win) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)