คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ และรศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
อ่าน : 127

: 1 เดือนที่แล้ว