🌻คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 🎉ขอแสดงความยินดีกับ 👩‍🦰อาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักร 💚สาขาวิชาชีววิทยา ✅ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Makara Journal of Science
อ่าน : 83

: 4 สัปดาห์ที่แล้ว

 
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักร
สาขาวิชาชีววิทยา
ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร:
Makara Journal of Science
ฐานข้อมูล : Scopus Q4
Accepted : 21 March 2024
ชื่อเรื่อง: Exploring the Potential of Alcohol-Fermenting Yeast Isolated
from Heterotrigona itama Stingless Bees for Beverage Production
คณะผู้วิจัย
นางสาวจิระประภา เมนเป้
นางสาวอลิษา คงทอง สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
----------------------------------------------------
#TSUพัทลุง #เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ #SciDITSU #SciNEXT #มหาวิทยาลัยทักษิณ #คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
#TSUEnterToWin #Admission #TSU #DEK67 #TCAS67 #DEKTSU67 #เด็กทักษิณ67
เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002