ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมผลงานวิชาการระดับนานาชาติของอาจารย์นักวิจัยต่างประเทศ (Visiting Professor)
อ่าน : 55

: 1 สัปดาห์ที่แล้ว

 

วิทยากรโดย

 1. Prof. Dr. Yves Gagnon
 2. Editor, Woodhead Series in Bioenergy,
 3. Elsevier Editor, Wind Energy Engineering Book Series,
 4. Elsevier Peter Lewis Associate Publisher for Clean Energy and Technology, Elsevier
 5. 2.Assoc. Prof. Dr. Jompob Waewsak
 6. Faculty of Science and Digital Innovation Thaksin University
 7. วันพุธที่ 10 เมษายน 2567
 8. ช่วงที่ 1 เวลา 10.00 - 12.00 น.
 9. บรรยาย ณ ห้องประชุมทานตะวัน SC1218 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 วิทยาเขตพัทลุง
 10. หรือผ่านระบบประชุมออนไลน์
 11. WebEx https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php?MTID=m026f8c2b4641fdddb59ad3017c3ca127
 12. Meeting number (access code): 2555 729 6856
 13. Meeting password: 12345
 14. ช่วงที่ 2 เวลา 13.30 - 16.30 น.:
 15. ช่วงให้คำปรึกษารายบุคคล ท่านละ 15 นาที
 16. ณ ห้องประชุมทานตะวัน SC1218 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 วิทยาเขตพัทลุง
 17. ลงทะเบียน: https://forms.gle/cezTdpsAEiGNTwne6
เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002