ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเช้าร่วมกิจกรรม “ฝ่ายบริหารฯ พัทลุง สัญจร”

: 5 เดือนที่แล้ว

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม “ฝ่ายบริหารฯ พัทลุง สัญจร” 

นำโดย ผศ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน พัทลุง

โดยจะพบกับคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 22 มิ.ย.65 เวลา 13.30 น. ณ อาคารเรียนรวม 1 ห้อง MF 1200

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002