3 อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ม. ทักษิณ ได้รับรางวัล บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ. 2564

: 1 สัปดาห์ที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับรางวัล บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.. 2564 ได้แก่

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

- รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตา ก้งซุ่น สาขาวิชาเคมี

- รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทฐิภร ศุภพล สาขาวิชาวิทยาสาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตา ก้งซุ่น 

สาขาวิชาเคมี

รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทฐิภร ศุภพล 

สาขาวิชาวิทยาสาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

 

#Scitsu

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ

#คณะวิทยาศาสตร์

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002