เปิดแล้ววิชาคนรุ่นใหม่ หัวใจรักโลก กับวิชา รักตัวเรารักษ์สิ่งแวดล้อม Love Me Love Environment

: 5 เดือนที่แล้ว

เปิดแล้ววิชาคนรุ่นใหม่ หัวใจรักโลก

กับวิชา รักตัวเรารักษ์สิ่งแวดล้อม Love Me Love Environment 

มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม การสร้างความตระหนักในการรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อปกป้องดูแลโลก ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ การส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เรียนอะไรบ้าง?

- แนะนำรายวิชา เปิดวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ      อ.ดร.ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร / ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม 

- ทรัพยากรธรรมชาติ : ปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของทุกชีวิต     ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม / ผศ.ดร.สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ 

- ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)     ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง / ผศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ 

- รักษ์น้ำเท่ากับรักษ์ชีวิต     ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง / ผศ.ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์ 

- “ขยะ” คือปัญหาสาคัญ หรือจะเปลี่ยนขยะเป็นทองคำ     ผศ.ดร.พีรนาฏ คิดดี / อ.ดร.อรสา นุ่นแก้ว 

- สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป และภาวะโลกร้อน     อ.ดร.วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง / ผศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ 

- เสียงรบกวนในสิ่งแวดล้อม     อ.ดร.สุนิสา คงประสิทธ์ิ / รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ -

- การฟื้นพลังของสิ่งแวดล้อม     ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง / ผศ.ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์ 

- เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม     อ.ดร.วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง / รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ 

- รอยเท้านิเวศ (Ecological Footprint)     ผศ.ดร.พีรนาฏ คิดดี / ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม 

- มาสนุกกับการคานวณค่าคาร์บอนกันเถอะ     ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม / อ.ดร.อรสา นุ่นแก้ว 

- สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน     อ.ดร.ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร / ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม 

- สิ่งแวดล้อมล้อมกับการบริโภคที่ยั่งยืน : กินเปลี่ยนโลก     อ.ดร.ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร / ผศ.ดร.สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ 

- เมืองและชุมชนยั่งยืน     ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง / ผศ.ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์     

จำนวน 3(2-2-5) หน่วยกิจ

ทฤษฎี 30 ชม. ปฏิบัติ 30 ชม. ศึกษาด้วยตนเอง 75 ชม. /สัปดาห์

สำหรับภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้นปีที่ 1 รับ 500 คนเท่านั่น

ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ทาง https://enroll.tsu.ac.th

#Scitsu

#LoveMeLoveEnvironment 

#รักตัวเรารักษ์สิ่งแวดล้อม

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ

#คณะวิทยาศาสตร์

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002