คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ โดยสภามหาวิทยาลัยทักษิณมีมติแต่งตั้งเป็น ”รองศาสตราจารย์” ตั้งแต่วันที 7 มกราคม 2565

: 1 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

โดยสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 

มีมติแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์

ตั้งแต่วันที 7 มกราคม 2565

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ

#SciTSU

#คณะวิทยาศาสตร์ 

#SciConnect

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002